În vederea aplicării unitare a prevederilor ordinului Președintelui ANMCS nr. 322 din data de  09 septembrie 2019 privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare  precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de al II-lea ciclu de acreditare, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) aduce o serie de clarificări.

  1. ANMCS a pus la dispoziție unităților sanitare, prin intermediul contului acestora din aplicația Capesaro, materialele necesare imprimării și/sau tipăririi însemnelor acreditării, particularizate pentru fiecare unitate sanitară în parte. Recomandăm utilizarea exclusivă a materialelor furnizate pe această cale.
  2. Sintagma ”intrările în incinta unității sanitare” din anexa nr. 2 a ordinului menționat se referă la toate intrările în curtea unității sanitare. Acolo unde nu există curte, însemnele acreditării se vor afișa la intrarea în clădire.
  3. Sintagma ”pe toate documentele emise” se referă la documentele pe care se află sigla unității sanitare, emise/utilizate în comunicările cu: pacienți, alte unități sanitare și/sau autorități,. Excepție fac documentele înseriate, pretipărite, autocopiative, standardizate prin acte normative.

Însemnele acreditării trebuie afișate de către toate uitățile sanitare, inclusiv centrele de dializă, după cum urmează:

Însemnul ”Acreditat” însoțit de categoria de acreditare trebuie afișate de către toate Unitățile Sanitare acreditate în ciclul 2 de acreditare cărora li s-a emis și comunicat Ordinul Președintelui ANMCS de încadrare în categoriile de acreditare I-IV;

Pentru mai buna și corectă informare a opiniei publice, pentru diminuarea interpretărilor speculative nefondate, vă prezentăm mai jos semnificația categoriilor de acreditare, pe care vă rugăm să o transmiteți tuturor celor interesați:

Categoria I – semnifică existența tuturor resurselor și optimizarea tuturor proceselor care să asigure cele mai bune rezultate ale procesului de îngrijire, conforme cu posibilitățile științelor medicale actuale, cu cele mai mici riscuri, cele mai mici costuri, în cel mai scurt timp, spre deplina satisfacție a pacienților.

Categoria II – reflectă capacitatea managementului spitalului și susținerea autorității tutelare sau a patronatului, pentru a atinge cele mai înalte standarde. Au fost identificate deficiențele precum și soluțiile și resursele necesare corectării acestora și există dorința de a se conforma tuturor cerințelor standardelor de acreditare.

Categoria III – refectă aceeași preocupare a managementului spitalului de a îndeplini cerințele din standarde ca și a spitalelor din categoria II, dar nu au reușit să obțină o susținere corespunzătoare din partea autorităților tutelare pentru îndeplinirea planurilor de conformare la ASF, pentru care era necesară alocarea de resurse financiare.

Categoria IV – se descriu două categorii de cauze, care pot coexista:

  1. Există o preocupare permanentă a managementului spitalului, de la toate nivelurile pentru identificarea deficiențelor privind calitatea și siguranța  serviciilor medicale, existând premisele îmbunătățirii continue pentru a răspunde tuturor cerințelor standardelor.
  2. Nevoile de conformare la ASF depășesc posibilitățile imediate ale autorităților tutelare sau ale patronatelor pentru satisfacerea acestora.

Însemnul „Unitate aflată în PROCES de ACREDITARE” trebuie afișate de către:

–  toate Unitățile Sanitare evaluate în ciclul II de acreditare cărora li s-a emis și comunicat Ordinul Președintelui ANMCS de încadrare în categoria a-V-a de acreditare,

– toate Unitățile sanitare evaluate în ciclul II de acreditare și aflate în așteptarea raportului de acreditare.

– toate Unitățile sanitare aflate în perioada de pregătire a vizitei de evaluare pentru acreditarea în ciclul II de acreditare.

-toate Unitățile sanitare acreditate în ciclul I de acreditare aflate în proces de monitorizare care îndeplinesc condițiile art. 1 alin 2 din Ordinul Președintelui ANMCS nr. 322/2019 privind afişarea de către unităţile sanitare a informaţiilor referitoare la acreditare, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare.

Afișarea însemnelor de acreditare reprezintă și  cerință a procesului de monitorizare.